Search IP

Home > Search IP

IP Category

Browser by Category
Browser by Foundry
Browser by Technology
 • 기업 IP
 • 대학·연구소 IP
 • N관련된 신규용역가능
 • M수정/가공 판매가능
 • T기술지원 가능
 • P현 상태로만 판매가능
total: 1/844 IP Cores
  • 기업 IP
  • P

  DeepField-SR

  딥러닝 기반의 슈퍼레졸루션 하드웨어 IP

  KC641H1057 | 2020-12-15